Chính sách giải quyết khiếu nại

 Theo quy định chung của Công ty đề ra.