Chính sách & quy định chung

MIDI VENUS “THƯƠNG HIỆU TRIỆU NIỀM TIN” 

1. Bán giá niêm yết Công ty đưa ra.
2. Chính sách thưởng chung toàn hệ thống như nhau.
3. Không có sự phân biệt, thiên vị.